معرفی اجمالی محصول

لوله بر دستی 2 اینچ لوله های آهنی و استیل

برای صاف بریدن لوله های فولادی از لوله براستفاده می شود . کیفیت برش ، سرعت دربرش وسهولت کارازمزایای این نوع وسیله نسبت به کمان اره می باشد . ازمعایب آن نیز این است که پس ازعمل برش ، دهانه ی داخلی لوله به داخل جمع شده وقطر داخلی لوله را کم می کند به جهت تنوع قطر لوله ها ، لوله برها رادراندازه های مختلف (1،1/4 – 1/8) ، (2 – 1/8) و (4 – 1، ¼) می سازند 

طریقه ی بریدن لوله با لوله بر دستی 

نحوه عمل بدین شکل است که با گرداندن دسته ی تنظیم کننده درجهت خلاف عقربه های ساعت ، غلتک ها از تیغه فاصله گرفته وبعد ازقرار دادن لوله درمیان تیغه وغلتک ها ، دسته تنظیم کننده را آن قدر درجهت عقربه های ساعت می گردانند تاتیغه ی لوله بر با محل مورد نظر تماس پیدا کند سپس دسته ی تنظیم کننده را کمی سفت کرده ولوله بر را از پایین به بالا حول محیط لوله به گردش درمی آورند پس ازهر چرخش کامل به دور لوله ، شیاری بر روی لوله ایجاد می شود که با تکرار موارد ذکر شده پس ازمدت کوتاهی عمل برش انجام می شود . امروزه لوله بر با توجه به قطر لوله و محل قرارگیری آن ، ممکن است بیش از یک دسته داشته باشد با داشتن دسته ی کمکی وداشتن تعداد تیغه ی بیشترعمل بریدن لوله به سهولت وسرعت انجام می شود.جنس تیغه ی لوله برها ازفولاد مرغوب ساخته می شود. از لوله برهای یک دسته ویک تیغه جهت برش لوله های سایز پایین استفاده می شود . برای بریدن لوله های قطور ونیز درجاهای دستگیر (نزدیک دیوار سقف وکف ) که امکان چرخش 360 درجه ای حول لوله نمی باشد از لوله برها ی دو دسته ی چند تیغه استفاده می شود درموقع کاربا لوله برازروغن استفاده می شود . قبل ازعمل برش کاری باید توجه کرد که لوله دوپهن نشده باشد . زیرا درصورت استفاده از آن ، تیغه ی لوله بر شکسته می شود – هم چنین درحین کارباید از بار دادن بیش ازحد دسته تنظیم کننده پرهیز شود .درمراحل پایانی برش لوله ، باید با یک دست لوله بر را محکم گرفت وعمل چرخش و بار دادن را ادامه داد و با دست دیگرقسمت جدا شونده لوله راکنترل کرد تا پس از عمل برش ، هیچ یک به زمین سقوط نکنند 


نقد و بررسی لوله بر دستی 2 اینچ لوله فلزی

لوله بر دستی 2 اینچ لوله های آهنی و استیل

برای صاف بریدن لوله های فولادی از لوله براستفاده می شود . کیفیت برش ، سرعت دربرش وسهولت کارازمزایای این نوع وسیله نسبت به کمان اره می باشد . ازمعایب آن نیز این است که پس ازعمل برش ، دهانه ی داخلی لوله به داخل جمع شده وقطر داخلی لوله را کم می کند به جهت تنوع قطر لوله ها ، لوله برها رادراندازه های مختلف (1،1/4 – 1/8) ، (2 – 1/8) و (4 – 1، ¼) می سازند 

طریقه ی بریدن لوله با لوله بر دستی 

نحوه عمل بدین شکل است که با گرداندن دسته ی تنظیم کننده درجهت خلاف عقربه های ساعت ، غلتک ها از تیغه فاصله گرفته وبعد ازقرار دادن لوله درمیان تیغه وغلتک ها ، دسته تنظیم کننده را آن قدر درجهت عقربه های ساعت می گردانند تاتیغه ی لوله بر با محل مورد نظر تماس پیدا کند سپس دسته ی تنظیم کننده را کمی سفت کرده ولوله بر را از پایین به بالا حول محیط لوله به گردش درمی آورند پس ازهر چرخش کامل به دور لوله ، شیاری بر روی لوله ایجاد می شود که با تکرار موارد ذکر شده پس ازمدت کوتاهی عمل برش انجام می شود . امروزه لوله بر با توجه به قطر لوله و محل قرارگیری آن ، ممکن است بیش از یک دسته داشته باشد با داشتن دسته ی کمکی وداشتن تعداد تیغه ی بیشترعمل بریدن لوله به سهولت وسرعت انجام می شود.جنس تیغه ی لوله برها ازفولاد مرغوب ساخته می شود. از لوله برهای یک دسته ویک تیغه جهت برش لوله های سایز پایین استفاده می شود . برای بریدن لوله های قطور ونیز درجاهای دستگیر (نزدیک دیوار سقف وکف ) که امکان چرخش 360 درجه ای حول لوله نمی باشد از لوله برها ی دو دسته ی چند تیغه استفاده می شود درموقع کاربا لوله برازروغن استفاده می شود . قبل ازعمل برش کاری باید توجه کرد که لوله دوپهن نشده باشد . زیرا درصورت استفاده از آن ، تیغه ی لوله بر شکسته می شود – هم چنین درحین کارباید از بار دادن بیش ازحد دسته تنظیم کننده پرهیز شود .درمراحل پایانی برش لوله ، باید با یک دست لوله بر را محکم گرفت وعمل چرخش و بار دادن را ادامه داد و با دست دیگرقسمت جدا شونده لوله راکنترل کرد تا پس از عمل برش ، هیچ یک به زمین سقوط نکنند 

مشخصات فنی لوله بر دستی 2 اینچ لوله فلزی

نمودار تغییر قیمت لوله بر دستی 2 اینچ لوله فلزی

نظرات در باره محصول لوله بر دستی 2 اینچ لوله فلزی

 

امتیاز کاربران به لوله بر دستی 2 اینچ لوله فلزی

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.